روز بهداشت جهانی 1369

500 تومان

تمبر روز بهداشت جهانی 1369 منتشر شده در سال 1369