روز بهداشت جهانی 1370

1,000 تومان

تمبر روز بهداشت جهانی 1370 منتشر شده در سال 1370