روز بیمه 1367

500 تومان

تمبر روز بیمه 1367 منتشر شده در سال 1367