روز تعاون ایران 1353

3,000 تومان

تمبر روز تعاون ایران 1353 منتشر شده در سال 1353