روز تمبر سازمان ملل متحد 1345

5,000 تومان

تمبر روز تمبر سازمان ملل متحد 1345 منتشر شده در سال 1345