روز جهانگردی 1355

2,000 تومان

تمبر روز جهانگردی 1355 منتشر شده در سال 1355