روز جهانگردی 1371

4,000 تومان

تمبر روز جهانگردی 1371 منتشر شده در سال 1371