روز جهانی ارتباطات 1362

500 تومان

تمبر روز جهانی ارتباطات 1362 منتشر شده در سال 1362