روز جهانی ارتباطات 1365

1,000 تومان

تمبر روز جهانی ارتباطات 1365 منتشر شده در سال 1365