روز جهانی ارتباطات 1366

1,000 تومان

تمبر روز جهانی ارتباطات 1366 منتشر شده در سال 1366