روز جهانی ارتباطات 1393

2,000 تومان

تمبر روز جهانی ارتباطات 1393 منتشر شده در سال 1393