روز جهانی استاندارد 1364

500 تومان

تمبر روز جهانی استاندارد 1364 منتشر شده در سال 1364