روز جهانی استاندارد 1370

1,000 تومان

تمبر روز جهانی استاندارد 1370 منتشر شده در سال 1370