روز جهانی استاندارد 1375

1,000 تومان

تمبر روز جهانی استاندارد 1375 منتشر شده در سال 1375