روز جهانی بهداشت 1363

500 تومان

تمبر روز جهانی بهداشت 1363 منتشر شده در سال 1363