روز جهانی صنایع دستی 1364

500 تومان

تمبر روز جهانی صنایع دستی 1364 منتشر شده در سال 1364