روز جهانی صنایع دستی 1365

2,000 تومان

تمبر روز جهانی صنایع دستی 1365 منتشر شده در سال 1365