روز جهانی صنایع دستی 1372

1,000 تومان

تمبر روز جهانی صنایع دستی 1372 منتشر شده در سال 1372