روز جهانی صنایع دستی 1373

3,000 تومان

تمبر روز جهانی صنایع دستی 1373 منتشر شده در سال 1373