روز جهانی قدس 1359

2,000 تومان

تمبر روز جهانی قدس 1359 منتشر شده در سال 1359