روز جهانی قدس 1365

500 تومان

تمبر روز جهانی قدس 1365 منتشر شده در سال 1365