روز جهانی قدس 1366

500 تومان

تمبر روز جهانی قدس 1366 منتشر شده در سال 1366