روز جهانی قدس 1368

1,000 تومان

تمبر روز جهانی قدس 1368 منتشر شده در سال 1368