روز جهانی قدس 1369

2,000 تومان

تمبر روز جهانی قدس 1369 منتشر شده در سال 1369