روز جهانی قدس 1371

2,000 تومان

تمبر روز جهانی قدس 1371 منتشر شده در سال 1371