روز جهانی قدس 1374

2,500 تومان

تمبر روز جهانی قدس 1374 منتشر شده در سال 1374