روز جهانی قدس 1387

1,000 تومان

تمبر روز جهانی قدس 1387 منتشر شده در سال 1387