روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی 1363

500 تومان

تمبر روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی 1363 منتشر شده در سال 1363