روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

1,000 تومان

تمبر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر شده در سال 1371