روز جهانی مخابرات 1370

1,000 تومان

تمبر روز جهانی مخابرات 1370 منتشر شده در سال 1370