روز جهانی مخابرات 1373

1,000 تومان

تمبر روز جهانی مخابرات 1373 منتشر شده در سال 1373