روز جهانی مخابرات 1374

1,000 تومان

تمبر روز جهانی مخابرات 1374 منتشر شده در سال 1374