روز جهانی موزه 1366

2,000 تومان

تمبر روز جهانی موزه 1366 منتشر شده در سال 1366