روز جهانی موزه 1367

3,000 تومان

تمبر روز جهانی موزه 1367 منتشر شده در سال 1367