روز جهانی موزه 1368

1,500 تومان

تمبر روز جهانی موزه 1368 منتشر شده در سال 1368