روز جهانی موزه 1370

3,000 تومان

تمبر روز جهانی موزه 1370 منتشر شده در سال 1370