روز جهانی موزه 1373

1,000 تومان

تمبر روز جهانی موزه 1373 منتشر شده در سال 1373