روز جهانی پست 1357

7,000 تومان

تمبر روز جهانی پست 1357 منتشر شده در سال 1357