روز جهانی پست 1361

500 تومان

تمبر روز جهانی پست 1361 منتشر شده در سال 1361