روز جهانی پست 1363

1,000 تومان

تمبر روز جهانی پست 1363 منتشر شده در سال 1363