روز جهانی پست 1367

1,000 تومان

تمبر روز جهانی پست 1367 منتشر شده در سال 1367