روز جهانی پست 1368

1,000 تومان

تمبر روز جهانی پست 1368 منتشر شده در سال 1368