روز جهانی پست 1371

1,000 تومان

تمبر روز جهانی پست 1371 منتشر شده در سال 1371