روز جهانی پست 1376

4,000 تومان

تمبر روز جهانی پست 1376 منتشر شده در سال 1376