روز جهانی کودک 1371

1,000 تومان

تمبر روز جهانی کودک 1371 منتشر شده در سال 1371