روز درختکاری 1371

1,000 تومان

تمبر روز درختکاری 1371 منتشر شده در سال 1371