روز سازمان ملل متحد 1362

1,000 تومان

تمبر روز سازمان ملل متحد 1362 منتشر شده در سال 1362