روز عشایر

500 تومان

تمبر روز عشایر منتشر شده در سال 1368