روز معدن

500 تومان

تمبر روز معدن منتشر شده در سال 1367