روز مقاومت و پیروزی – آزادی خرمشهر 1370

1,000 تومان

تمبر روز مقاومت و پیروزی آزادی خرمشهر 1370 منتشر شده در سال 1370